POSÁZAVSKÝ PACIFIK

 

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY

VE VEŘEJNÝCH OSOBNÍCH VLACÍCH

 

 

 

Platí od 1.1.2008

Doplnění údajů tarifních podmínek 1.1.2009
Doplnění údajů tarifních podmínek 1.1.2010

Doplnění údajů tarifních podmínek
a odebrání neaplikovaných ceníků 1.1.2012

 

 

Přepravní podmínky

                       

 

I.                   Základní ustanovení

 

1)      Přepravní a tarifní podmínky pro přepravu osob ve veřejných vlacích dopravce Posázavský Pacifik-doprava na drahách celostátních a regionálních vydává společnost Posázavský Pacifik-doprava s.r.o. se sídlem v Nádražní 25, Čerčany IČ:27198065, v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem č.266/94 Sb. o drahách, v platném znění.

2)      Tyto přepravní a tarifní podmínky jsou závazné pro zaměstnance společnosti Posázavský Pacifik-doprava (dále jen PP-d) a ostatní personál vykonávající smluvní činnost pro PP-d

3)      Veřejnými vlaky dopravce  PP-d jsou vlaky uvedené v úředním vydání Jízdního řádu ČD

4)   Přepravní podmínky platí přiměřeně taktéž ve zvláštních vlacích na objednávku.

5)      Související zákony, vyhlášky a předpisy:

-         zákon č.266/94 Sb., o drahách, ve znění novel

-         zákon č.40/94 Sb., občanský zákoník, ve znění novel

-         vyhláška MDS č.175/2000 Sb. přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění novel

-         interní předpis PP-d

 

 

II.                Vznik a splnění přepravní smlouvy

 

1)      Přepravní smlouva mezi cestujícím a PP-d je uzavřena nastoupí-li cestující do vlaku PP-d s tím, že jízdné bezodkladně uhradí u pověřeného zaměstnance PP-d ve vlaku.

2)      Uzavřením přepravní smlouvy vzniká mezi cestujícím a dopravcem právní vztah, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice a závazek cestujícího dodržovat Přepravní podmínky PP-d a zaplatit jízdné dle platného tarifu PP-d.

3)      Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřeným zaměstnancem PP-d.

 

 

 

III.              Přepravní podmínky

 

1)      Cestující je povinen dbát a uposlechnout pokynů zaměstnanců PP-d v zájmu zachování bezpečnosti osob a plynulosti dopravy.

2)      Cestující je při nástupu, pobytu  a výstupu z vlaku povinen jednat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, plynulosti dopravy, poškozování majetku a též zachovávat pořádek a čistotu.

3)      K porušení přepravních podmínek dojde pokud cestující:

-         odmítne zaplatit jízdné nebo neprokáže zaplacení jízdného platným cestovním dokladem na výzvu pracovníka PP-d

-         kouří v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno

-         otevírá za jízdy vlaku dveře, vystupuje nebo nastupuje za jízdy vlaku

-         vyhazuje z vlaku předměty nebo je nechává vyčnívat z vlaku

-         uvede bezdůvodně do činnosti záchranou brzdu

-         vstupuje do označených prostor určených pro pracovníky PP-d

-         brání v činnosti pracovníkům PP-d, výstupu, nástupu ostatních cestujících

-         chová se nepřiměřeně, hlučně, používá hlasitě audio techniku nebo obtěžuje ostatní cestující nevhodným chováním

-         znečišťuje nebo poškozuje zařízení vlaku a majetek dopravce nebo cestujících

-         zaviní zpoždění vlaku

5)      Za každé porušení přepravních podmínek zaplatí cestující přirážku 500,-

6)      Pokud cestující odmítne zaplatit přirážku na místě je povinen se pracovníkovi PP-d prokázat osobními údaji potřebnými k vymáhání zaplacení přirážky a případných dalších poplatků a náhrad škody. Toto prokázání osobních údajů není v rozporu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich zpracování a shromažďování, ale jejich cílem je zajištění práva. V případě odmítnutí prokázání potřebných údajů bude požádána o pomoc Policie ČR.

7)      Zaměstnanec PP-d je oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího, který porušuje Přepravní podmínky PP-d

8)      Vyloučit cestujícího z přepravy smí zaměstnanec PP-d pouze na místě určeném k nástupu a výstupu cestujících v kterékoliv železniční stanici nebo zastávce po zastavení vlaku

 

 

IV    Jízdní doklady

 

 

1)      Jízdní doklady prodává pověřený zaměstnanec PP-d přímo ve vlaku

2)      Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad a kdykoliv se jím na výzvu zaměstnance PP-d prokázat

3)       Rezervace jízdenek je možné provádět na e-mailové adrese dopravce PP-d. V případě předběžné rezervace a bude-li vlak značně zaplněn, zajistí zaměstnanci PP-d rezervování míst z nástupní stanice jízdy.

 

 

 

 

V Přeprava živých zvířat

 

 

1)      Živá zvířata je možné přepravovat pouze pod přímým dohledem cestujícího a při splnění podmínek zajišťujících ochranu proti ohrožení bezpečnosti osob, plynulosti dopravy, poškozování a znečišťování majetku.

2)      Při přepravě živých zvířat je cestující povinen postupovat tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních cestujících.

3)      Živá zvířata je možné přepravovat ve schránách k tomu určených. Je-li zvíře v takové schráně přepravuje se bezplatně. Viz však odstavec VI - Přeprava zavazadel.

4)      Za přepravu psa, kterého cestující přepravuje bez schrány přímo ve voze zaplatí cestující dovozné dle tarifu PP-d. Takto přepravovaný pes musí mít nasazen ochranný náhubek. Tato opatření se nevztahují na vodící a asistenční psy.

 

 

 

VI Přeprava zavazadel, kol a kočárků

 

 

1)      Cestující smí s sebou do vlaku vzít snadno přenosná zavazadla a předměty, které lze umístit nad a pod místem, na které má cestující platný jízdní doklad.

2)      Za zavazadla, která nelze takto umístit zaplatí cestující dovozné dle tarifu PP-d

3)      Cestující nesmí vzít do vlaku zavazadla a předměty, které mohou poškodit majetek dopravce, jiných cestujících  nebo ohrozit bezpečnost a zdraví osob. Takovými předměty se rozumí zejména nabité zbraně, výbušniny, jedovaté, radioaktivní, žíravé a těkavé látky.

4)      Přeprava jízdních kol je možná dle tarifu dovozného PP-d

5)      Přepravu objemných předmětů (např. sportovní plavidla) nebo velkého počtu jízdních kol a zavazadel je možné dohodnout smluvně s dopravcem, nejméně však týden před uskutečněním přepravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifní podmínky

 

I  Základní ustanovení

 

  Ve veřejných vlacích společnosti Posázavský Pacifik - doprava neplatí jízdné ani slevy jiných dopravců a dopravních podniků.

 

  Dětské jízdné se poskytuje cestujícím do dovršení 15let věku. Neprokáže-li cestující požadující dětské jízdné (na výzvu pracovníka PP-d) svůj věk platným průkazem obsahujícím fotografii, příjmení, jméno a datum narození, je povinen zaplatit celé jízdné.

 

 

 

 

II  Ceník jízdného ve vlacích
Benešov – Kácov
 

 

  Tento ceník je platný pro vlaky provozované společností Posázavský Pacifik-doprava.

 

  Jízdné je stanoveno dle následujících tabulek z / do konkrétní železniční stanice:

 

 

 

celé jízdné

 

 

 

 

 

 

 

Benešov

 100

75 

50 

35 

35 

25

 

 

Čerčany

100

75

50

25

25

 

15

 

Chocerady

75

50

35

15

 

15

 15

 

Samechov

75

50

25

 

15

15

 25

 

Sázava Č.B.

50

35

 

15

25

25

 25

 

Č.Šternberk

35

 

15

25

25

35

 50

dětské

Kácov

 

15

25

35

35

50

 50

jízdné

 

Kácov

Šternberk

Sázava

Samechov

Chocerady

Čerčany   

Benešov 

 

 

Zpáteční sleva: platí pouze pro celé jízdné v úseku Benešov (Čerčany) -Kácov (Č.Šternberk) a zpět ........ 150,-

 

Dovozné:

 

Kolo, pes,  zavazadlo

25

Kočárek

 

zdarma

     

 

 

Ostatní poplatky:

 

Poplatek za zastavení vlaku v jiné zastávce

100

Dovozné sportovních plavidel

 

smluvní